Haber Detayı
25 Temmuz 2014 - Cuma 07:35
 
Hastalıklara ʹdenizʹ şifası
Deniz Turizmi Haberi
Hastalıklara ʹdenizʹ şifası

Yaz sı­cak­la­rın­da se­rin­le­me­nin yön­tem­le­rin­den bi­ri olan de­niz, içer­di­ği mad­de­ler­le bir­çok has­ta­lı­ğa da şi­fa olu­yor. Ege Üni­ver­si­te­si Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si De­niz Bi­yo­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. H. Ba­ha Bü­yü­kı­şık, de­niz su­yu­nun mi­ne­ral tuz­lar, ami­no asit­ler ve eser ele­ment­ler içer­di­ği­ni, do­ğal bir te­da­vi yön­te­mi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bü­yü­kı­şık, “De­niz su­yu es­ki çağ­lar­dan bu ya­na tıp ala­nın­da sık­lık­la kul­la­nı­lı­yo­r” de­di. DENİZ TUZU ÇOK FAYDALI De­niz tu­zu­nun in­san vü­cu­du için fay­da­lı ol­du­ğun­dan bah­se­den Prof. Dr. Bü­yü­kı­şık, “De­ni­zin için­de ya­şa­yan yo­sun­lar­dan do­la­yı de­niz kı­yı­sın­da kah­ve­ren­gi yı­ğın­lar şe­kil­ler­de­ki yo­sun­la­rı he­pi­miz gör­mü­şüz­dür. Bu yo­sun­la­rın bo­zul­ma­sı sı­ra­sın­da or­ta­ya iyot ga­zı da çı­kı­yor. İyot vü­cut için ya­rar­lı. Gu­atr­la il­gi­li prob­lem­ler ba­zı hor­mon­la­rın ek­sik ya da faz­la ol­ma­sıy­la il­gi­li ol­du­ğu için de­niz su­yu ba­zı has­ta­lar için fay­da­lıy­ken ba­zı has­ta­lar için za­rar­lı da ola­bi­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor Lit­yu­mun da önem­li bir de­niz mi­na­re­li ol­du­ğu­nu, özel­lik­le ma­nik dep­re­sif has­ta­lar için fay­da sağ­la­dı­ğı­nı fa­kat de­niz su­yu­nu iç­mek müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan lit­yu­mun doğ­ru­dan alı­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Özı­şık “Lit­yu­mu sa­de­ce su­dan ala­bi­li­yo­ruz, o yüz­den arı­tıl­mış su iç­me­me­miz ge­re­ki­yo­r” de­di. De­ni­ze gir­me­nin gü­neş­ten alı­nan D vi­ta­mi­ni için fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Özı­şık, “Bu­nun ya­nı sı­ra de­niz so­ğuk, ka­ra sı­cak­ken de­ni­ze gir­mek vü­cut­ta­ki sı­cak so­ğuk de­ği­şi­mi­nin ge­ti­ri­siy­le vü­cu­dun ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­yor, kış ay­la­rın­da has­ta­lan­ma ris­ki­ni de azal­tı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. 7deniz
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Hastalıklara, ʹdenizʹ, şifası,
Yorumlar
Haber Yazılımı