Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, kıyı tesislerinin gemi ve yük operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararları azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. 

Yönetmeliğe göre, yeşil liman sertifikası almak isteyen kıyı tesisleri belirlenen yeşil liman genel kriterlerini yerine getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne başvuracak.

İdare bu başvuruları değerlendirecek ve başvurusu uygun bulunan kıyı tesislerinde yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte yeşil liman denetimi yapacak. Yeşil liman denetim sonucunun uygun bulunması üzerine idare tarafından sertifika ücretsiz düzenlenecek.

Sertifika düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerli olacak. Kıyı tesisleri sertifikalarının geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 ay önce yenileme başvurusu yapacak. Kıyı tesisinin kiralanması veya devri halinde sertifika iptal edilecek. Kıyı tesisinin kiracısının veya devralanın sertifika talebi olursa gerekli koşulların sağlandığının belgelenmesi kaydıyla mevcut sertifika, yeni şirket adına düzenlenecek.

Sertifika alma koşullarını herhangi bir sebeple kaybettiği veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine eksikliklerini gidermesi için 6 aya kadar süre verilecek.

Türk boğazlarından geçiş önceliği tanınacak

Sertifikaya sahip kıyı tesisi, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yapılacak işlemlerde geçerli olmak üzere bazı haklardan da yararlanacak.

Bakanlık tarafından verilen işletme izni süresi, kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde geçerlilik süresi iki yıl uzatılacak. İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu tarafından sörvey yapılarak izin belgesi düzenlenmesi halinde sörvey hizmet bedelinden muaf tutulacak.

Cibuti'ye ihraç edilen ürünler gemilerde bekletiliyor Cibuti'ye ihraç edilen ürünler gemilerde bekletiliyor

İdare tarafından düzenlenecek Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi ücretinden ve bu belgenin düzenlenmesi için yapılan denetim ücretinden muaf tutulacak. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde iki yıl uzatılacak. Doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetine ilişkin kontrol ücreti alınmayacak. Kıyı tesislerine yönelik düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için ödenecek ücretlerde indirim hakkı ve muafiyet uygulanacak.

“Yeşil liman” unvanı kullanma hakkı

Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içinde gelen 30 gemiye, Türk boğazlarından geçiş önceliği tanınacak. Belirtilen sürede 30'dan fazla gemi geçişi söz konusu ise hangilerine öncelik verileceği konusunda kıyı tesisinin seçimi esas alınacak.

Sertifika düzenlenen kıyı tesisleri, yeşil liman bayrağını, "Yeşil Liman (Green Port-Türkiye)" unvanını ve logosunu kullanma hakkını elde edecek.

18 ayda bir denetim

Sertifika düzenlenen kıyı tesislerinde 18 ayda bir yeşil liman ara denetimi yapılacak ve herhangi bir olumsuzluk yok ise kıyı tesisine sertifikasını kullanmaya devam edebileceği yazılı olarak bildirilecek. Denetimde eksiklik tespit edildiğinin rapor ile kayıt altına alınması durumunda idare tarafından eksikliklerin giderilmesi için altı aya kadar süre verilecek.

Kıyı tesisi, mahallinde yapılacak denetimler için her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile gerekli imkânı sağlamakla yükümlü olacak.

İdare, sertifikaya sahip olma şartlarının kontrolüne ilişkin olarak kıyı tesislerini her zaman denetleme yetkisine sahip olacak.

Sertifikanın askıya alınması

Yeşil liman denetimi sonucunda tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi, Yeşil Liman Raporu’nun hazırlanmaması ve güncel olmaması, yönetmelikte belirtilen diğer gerekliliklerin idarenin altı aya kadar vereceği süre içerisinde yerine getirilmemesi hallerinde sertifika askıya alınacak.

Sertifikası askıya alınan kıyı tesisinin askıya alma gerekçesi ve süresi idare tarafından kıyı tesisine yazılı olarak bildirecek. Askıda kalma süresi en fazla üç ay olacak.

 Askıya alma işlemi geçmişe yönelik uygulanmayacak. Kıyı tesisi, askıda kalma süresince sertifika ile elde ettiği haklardan faydalanamayacak. Askı süresi sonunda kıyı tesisinin durumunda bir değişiklik olmaması halinde sertifikası iptal edilecek.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi