Mutlugil, bunun tüm gemi adamlarını ilgilendiren bir uygulama olduğunu ve ticari yat işletmecileriyle ,donatanlarına da ek yük getirecek bir dezavantaj oluşturacağını söyledi.

Noyan Mutlugil’in Türk Ticari Yatçıları adına yaptığı açıklama şöyle;

Türk Gemi Siciline kayıtlı olarak ticari faaliyet yapan Türk Bayraklı Ticari Yatlarımız, charter faaliyetleri sebebiyle yurt dışına çıkış yapmakta olup, bu çıkış işlemlerinde ticari yatlarda çalışan gemi adamlarından yurt dışı çıkışlarında yurt dışına çıkış harcı talep edilmektedir.

Ancak, 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası "(3) (Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz." hükmü yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu Madde 931’de ‘Gemi’ tanımı belirtilmiş olup, aynı kanunun 934. maddesinde ‘gemi adamları’nın tanımı da açıklanmış ve buna göre Gemi adamları”; kaptan, gemi zâbitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerdir’’ diye hüküm belirtilmiştir.

Bu bağlamda, mezkûr hüküm gereğince yurt dışına ticari amaçlı olarak sefer yapan ticari gemilerdeki ve ticari yatlardaki gemiadamlarından yurt dışı çıkış harcı alınmaması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Noyan Mutlugil2

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Bayram, 150 milyon liralık ciro ile turizm sektörüne ilaç oldu Bayram, 150 milyon liralık ciro ile turizm sektörüne ilaç oldu

Kanun Numarası: 5597

Kabul Tarihi: 8/3/2007

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/3/2007 Sayı: 26471

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 46

Yurt dışına çıkış harcı

MADDE 1-(1) (Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 50 Türk lirası harç alınır. Cumhurbaşkanı, bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.12

(2) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir.

(3) (Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (...)3 yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

(4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz. (6) Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (7) (Değişik:17/7/2019-7186/20 md.) Bu madde uyarınca alınan harcın çıkış başına 15 Türk lirası (Cumhurbaşkanınca 15 Türk lirasından düşük bir miktar belirlenmesi hâlinde belirlenen miktar) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır, kalan miktar genel bütçeye gelir kaydedilir.

12/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 178 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan

"Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir. 2 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "15 Türk Lirası" ibaresi "50 Türk lirası" şeklinde, "bu miktarı" ibaresi "bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya" şeklinde değiştirilmiştir. 3 Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/66, K.: 2014/19 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan "...ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından..." ibaresi iptal edilmiştir.

Editör: Haber Merkezi