Panama Denizcilik Otoritesi’nin (AMP) mevcut yönetiminin temel projelerinden biri olan 6 Ağustos 2008 tarihli 57 sayılı Genel Deniz Ticareti Kanunu'nun revizyonu, denizcilik sektöründen çeşitli aktörlerden oluşan ve Panama Üniversitesi Amerikalılar Arası Sosyal Diyalog ve Üç Taraflılık Okulu (EI-DiSTReC) tarafından kolaylaştırılan ve Panama Gemi Sicili’nin rekabet gücünü artırmak için iş birliği yapmayı amaçlayan bir çalışma grubu aracılığıyla istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.

Ülke stratejisi seviyesine ulaşmış bu revizyon, faaliyetin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan açık ve şeffaf bir mevzuata dayanmayı amaçlamaktadır.

Teklif, rekabetçilik, uyum ve teknoloji çerçevesinde geminin tescilini kolaylaştıran yeni bir bayraklandırma prosedürü üzerinde çalışmaktadır. An itibariyle, aşağıdaki hususlar üzerinde gelişmeler kaydedilmiştir:

- Geçici navigasyon patenti almak zorunda kalmadan, doğrudan tek bir numara ile düzenleyici patent almak mümkün olacaktır.

- Uluslararası hizmet gemileri için düzenleyici navigasyon patentinin ve düzenleyici telsiz lisansının son kullanma tarihi olmayacaktır. Bu da müşterilere bir fayda sağlayacak ve böylece pazardaki rekabetçilik çizgisinde yer alacaktır. Bu durum, geminin tipine, belirli bir gemiye veya Panama'nın çıkarlarına bağlı özel durumlar hariç tutularak geçerli olacaktır.

- Gemilerin bayraklandırılmasına ilişkin başvurunun, gemi sahibi tarafından verilen, yeterli vekaletnameye sahip bir ilgili taraf aracılığıyla yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

- Adli satışla ilgili düzenlemelerde, sadece deniz adalet mahkemesi tarafından emredilen satış durumlarında değil, aynı zamanda geminin idari bir makam tarafından yürütülen açık artırmada satıldığı durumlarda da geminin tamamen iptal edilmesine olanak sağlamak için ek "Açık Artırma" kavramı dahil edilmiştir.

- Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün idari süreç içindeki bildirim şekli, Kararlar ve İstişare Departmanı'ndaki duvar ilanı yerine e-posta yoluyla bildirim yapılmasına izin verecek şekilde değiştirilmiştir. Yasal çerçevedeki bu düzenleme, müşteriler için sürecin ve Sicil için ise uyumluluğun devamını kolaylaştırmaktadır.

Panama devleti, Panama ticaret filosuna yeni gemilerin kaydedilmesini ve kayıtlı tonajın korunmasını teşvik etmek için kalıcı bir pazar analizi gerektiren uluslararası denizcilik sektörüne uygun olarak, faaliyetin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan uluslararası rekabet stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu husus ise uygun görüldüğü şekilde feragatlerin veya ekonomik tekliflerin verilmesi için çerçevenin genişletilmesi olasılığına götürmektedir.

Panama'nın pazarda sahip olduğu benzersiz bir avantaj olan; uluslararası düzeydeki yasal güvenliğinin güçlendirilmesinin bir parçası olarak:

- Gemi sahibi değişikliği prosedürü için geminin satıcısının sahip olduğu tapunun önceden tescil edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sanmar’dan metanol yakıtlı römorkörler için omurga kaynak töreni Sanmar’dan metanol yakıtlı römorkörler için omurga kaynak töreni

- Panama'da kayıtlı gemilerin ipotek alacaklıları için olan yasal güvence güçlendirilmiştir. Geminin iptaline ilişkin belgeler Panama Denizcilik Otoritesi’nin (AMP) Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü'nde daha önce kayıtlı olan ipoteğin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Çalışma grubu, denizcilik sektörünün, derneklerin ve kamu kuruluşlarının çeşitli üyelerinden oluşmaktadır. Aralarında, Panama Deniz Hukuku Birliği (APADEMAR), Ulusal Barolar Birliği (CNA), Ulusal Donanma ve Havacılık Servisi (SENAN), Panama Armatörler Birliği (ARPA), Ulusal Deniz Adamları Birliği (CONAGEMAR), Panama Deniz Görevlileri Birliği (APOM), Panama Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Odası, Tanınmış Kuruluşlar (IARO), Panama Deniz Ticareti Odası (CMP), Su Kaynakları Otoritesi (ARAP), Dışişleri Bakanlığı (MIRE), Panama Kamu Sicili (RPP) ve Deniz Mahkemeleri yer almaktadır.

Panama Denizcilik Otoritesi (AMP), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DGMM), Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü (DGRPPN), Gemi Adamları Genel Müdürlüğü (DGGM), Limanlar ve Yardımcı Denizcilik Sanayisi Genel Müdürlüğü (DGPIMA), Yasal Danışmanlık Ofisi, Finans Müdürlüğü tarafından temsil edilmektedir.

Sosyal diyalog, üç taraflılık ve anlaşmazlık çözümünün teşvik edilmesinde uzmanlaşmış akademik ve bilimsel bir kurum olan Panama Üniversitesi’ne bağlı EI-DiSTReC, bu ulusal görüşmelerin kolaylaştırıcısı olarak hareket etmiştir.

Editör: Haber Merkezi