Ceyport Limanı’nın gönderdiği yazı şöyle;

11.09.2023 tarihinde internet gazetenizin manşetinde ve internet sitenizde https://www.7deniz.net/ceyport-limaninin-ced-olumlu-kararina-tepki linki ile;

CEYPORT LİMANI’NIN ÇED OLUMLU KARARINA TEPKİ” başlığı atılmış ve aynı başlık ile haberin detaylarına geçilmiştir.   

-        Tekirdağ’da yıllardır genişleme politikası uygulayan Ceyport Limanının genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı itiraz yolu kapalı olmak şekilde durdurulurken, liman genişleme faaliyetlerine devam ettiği,

-        Tekirdağ’da yıllardır genişleme politikası uygulayan Ceyport Limanının genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı itiraz yolu kapalı olmak şekilde durdurulduğu,

-        Karar aykırı olarak limanın genişletilen alanlarının yıkılması öngörülürken, liman aksine genişlemeye devam ettiği,

-        İşletmecisi değiştiği yıldan beridir devasa şekilde genişleyen limanın ÇED kararının durdurulmasına yönelik, genişleyen alanlarının da yıktırılması beklendiği,

-        Şehir merkezinde bulunan limanda 2018’den beridir kapasite genişlemesi yapılırken, o bölgede yaşayan vatandaşların adeta denizle ilişkisi kesilmiş duruma geldiği;

cümlelerin, editöryal gözle bakıldığında, basın beyanatı veren STK temsilcilerinin değil de, gazeteniz görüşü olarak verildiği görülmektedir. Bu hususun öncelikle düzeltilmesi, eğer ki ilgili beyanlar STK temsilcisine ait değil ise gerçeği yansıtmayan cümlelerin haber metninden kaldırılması, eğer ilgili STK temsilcisinin beyanatı ise uygun şekilde ve ilgili STK’nın görüşü/beyanatı olacak şekilde tekrardan dizine gönderilmesi gerekmektedir. Haber metni içeriği konusunda öncelikle bu hususu beyan ederiz. Aksi; dayanaksız olarak etik dışı isnadlarda bulunmak olacaktır.

Haber içeriğinde;

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hasan Ali Yücel Meydanı'na bir araya gelen TMMOB Tekirdağ Şube Temsilcisi Cemal Polat ve Şube üyeleri, duruma tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması yaptığı, burada bir araya gelen yaklaşık 50 kişinin, limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, söz konusu limanın şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar verdiğini dile getirdiği haberleştirilmiştir. Ayrıca yukarıda yazılı maddelerin işbu ilgili STK temsilcisinin sözleri olduğu düşünülerek tekzip edilmek istenmektedir.

TMMOB Tekirdağ Şube üyeleri bir araya gelmiş ve temsilci Cemal Polat söz alarak;

Tekirdağ’da yıllardır genişleme politikası uygulayan Ceyport Limanının genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararının itiraz yolu kapalı olacak şekilde durdurulduğu, liman genişleme faaliyetlerine devam ettiği, limanın hukuka aykırı bir şekilde büyüdüğü ve şehrin geleceğini tehlikeye attığını, aynı zamanda şehir için risk oluşturduğu, oluşan tehlikeli atıkların nasıl bertaraf edileceğinin bilinmediği, kimyasal tehlike oluşturduğu, gürültü kirliliği oluşturduğu, şehrin silüetnin bozduğunu, 1 derece  deprem kuşağında olmasının ayrı bir risk oluşturduğu yönündeki beyanatı haberleştirilmiştir. 

Sayın Yetkili,

Söz konusu haber ne yazık ki gerçeklikten uzak ve aynı zamanda Liman işletmemizi Tekirdağ ilimiz için risk olarak göstermek sureti ile yanıltıcı niteliğe sahip olduğundan haberinize konu olayın doğru bir şekilde tespiti ve Kamuoyuna yansıtılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Ayrıca mevzuatta düzenlenen ÇED sürecine liman işletmemizce uygun hareket edilirken haberde bunun aksi yönde iddiada bulunulması ve Yargı kararlarına uyulmadığının belirtilmesi de hatalı olmuştur.

Açıklanan nedenler ile aşağıda yer alan tekzip metninin, işbu bildirimin elinize ulaşmasından itibaren 5187 sayılı Basın Kanunu’nun ilgili 14. Maddesi gereği 3 gün içerisinde yayınlanmasını hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep etmekteyiz.

TEKZİP METNİDİR

11.09.2023 tarihinde internet gazetenizin manşetinde ve internet sitenizde https://www.7deniz.net/ceyport-limaninin-ced-olumlu-kararina-tepki linki ile;

“CEYPORT LİMANI’NIN ÇED OLUMLU KARARINA TEPKİ” başlığı atılmış ve aynı başlık ile haberin detaylarına geçilmiştir.  

İşletici Şirketimiz Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılan başvuruya binaen, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Müdürlüğü’nün 10/09/2021 tarih ve 6381 no.lu Kararı ile; Liman Kapasite Artışı yatırımlarımız ile ilgili “ÇED Olumlu Kararı” verilmiştir. 

Şirketimiz ÇED olumlu kararı çerçevesinde yatırımlarını sürdürmekte iken TMMOB tarafından açılan “ÇED Olumlu Kararının İptali” konulu dava Tekirdağ  İdare Mahkemelerinde görülmüş, kararın iptaline karar verilmişse de Mahkeme kararı liman işletmemizce Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. Mahkeme kararı sonrası yapım işleri durdurulmuştur.

Konu hakkında 2009 yılında ilgili Kamu Kurumu tarafından yayınlanan genelge gereği, Mahkeme kararı ile iptal edilen ÇED raporunun ilgili kısımlarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması halinde Bakanlık Komisyonu tarafından değerlendirileceği ilgili Kurum Genel Müdürlüğü tarafından işletmeci şirketimize yazı ile bildirilmiştir. Bunun üzerine  yeni bir ÇED Olumlu Kararı’nın alınması yönünde hazırlıklar tamamlanarak Bakanlık nezdindeki çalışmalar, genelge/karar gereği tekrar ele alınmıştır.

Ceyport Tekirdağ Liman tesisi, yüzyılı aşan bir süredir aynı yerde limancılık faaliyetlerinin yapıldığı bir yerdir. Dolayısı ile liman ile ilgili değerlendirme yapılırken burada sanki ilk defa bir liman yapılıyormuş gibi bir bakış açısı ile konunun değerlendirilmesi hatalıdır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Kararı İle Tekirdağ Liman Alanına Yönelik İmar Planı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve kesinleşerek yürürlüğe girmiştir. Tüm yatırımlar, işletme hakkı sözleşmesindeki yatırım şartlarına ve imar planına uygun yapılmaktadır. Burası bir kamu limanı olup (TDİ A.Ş'  ye ait)  tüm yatırımlar kamu adına yapılmaktadır,  işletme sözleşme süresi sonunda tekrar kamuya iade edilecektir.

Limanınızın Tekirdağ şehrimiz için bir risk teşkil etmediği gibi şehrimizin ve bölgemizin ekonomisinin gelişimine, şehrimizdeki istihdama katkılarının ifade edilmesinin daha doğru olacağı düşüncesiyle, 

Haber metninde yer alan ilgili STK Temsilciliğinin beyanlarına cevaben, tüm yasal haklarımızı saklı tutarak kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla

Kıyıköy Limanı'nda temizlik: Onlarca lastik ve çöp çıkarıldı Kıyıköy Limanı'nda temizlik: Onlarca lastik ve çöp çıkarıldı

Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

7DENİZ

Editör: Haber Merkezi