Navlunda artış devam ediyor Navlunda artış devam ediyor

Türkiye imalat sek­törünün ana ihracat pazarlarındaki faali­yet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İkli­mi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikli­minde iyileşmeye, 50’nin al­tındaki değerler ise bozul­maya işaret ediyor. Martta 52,6 olan endeks, nisan ayın­da 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmeyi sürdürdü. Yaşanan güçlü iyi­leşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belir­gin düzeyinde gerçekleşti.

Almanya ve İngiltere etkisi

Yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Alman­ya’da üretim artışı ivme ka­zanarak nisanda son bir yı­lın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaş­lamanın ardından iyileşme­ye işaret etti. Benzer şekilde, İngiltere’de büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD’de ise ekono­mik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin ilk ayında bü­yüme bölgesinde kalsa da Av­rupa’nın imalat sektöründe talep zayıflığı olduğuna iliş­kin sinyaller dikkati çekti. Hollanda, Avusturya, Polon­ya ve Çek Cumhuriyeti’nde üretim, nisan ayında düşüş kaydetti.

Orta Doğu’nun bazı bölge­leri, nisanda da güçlü büyü­me eğilimini korudu. Birle­şik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivi­tede belirgin bir genişleme kaydetti ve büyüme hızı son 6 ayın en yüksek düzeyine çık­tı. Suudi Arabistan’da üretim hafifçe hızlanırken, Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan’da ekono­mik aktivitenin düşmeye de­vam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Güney Afrika ve Kenya’da üretim düşüş gösterirken, Nijerya’da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivi­tede toparlanma sağladı.

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi