Türkiye imalat sek­törünün ana ihracat pazarlarındaki faali­yet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İkli­mi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikli­minde iyileşmeye, 50’nin al­tındaki değerler ise bozul­maya işaret ediyor. Martta 52,6 olan endeks, nisan ayın­da 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmeyi sürdürdü. Yaşanan güçlü iyi­leşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belir­gin düzeyinde gerçekleşti.

Almanya ve İngiltere etkisi

Yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Alman­ya’da üretim artışı ivme ka­zanarak nisanda son bir yı­lın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaş­lamanın ardından iyileşme­ye işaret etti. Benzer şekilde, İngiltere’de büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD’de ise ekono­mik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin ilk ayında bü­yüme bölgesinde kalsa da Av­rupa’nın imalat sektöründe talep zayıflığı olduğuna iliş­kin sinyaller dikkati çekti. Hollanda, Avusturya, Polon­ya ve Çek Cumhuriyeti’nde üretim, nisan ayında düşüş kaydetti.

Deniz taşımacılığında talep arttı, Baltık Kuru Yük Endeksi sıçrama yaptı Deniz taşımacılığında talep arttı, Baltık Kuru Yük Endeksi sıçrama yaptı

Orta Doğu’nun bazı bölge­leri, nisanda da güçlü büyü­me eğilimini korudu. Birle­şik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivi­tede belirgin bir genişleme kaydetti ve büyüme hızı son 6 ayın en yüksek düzeyine çık­tı. Suudi Arabistan’da üretim hafifçe hızlanırken, Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan’da ekono­mik aktivitenin düşmeye de­vam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Güney Afrika ve Kenya’da üretim düşüş gösterirken, Nijerya’da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivi­tede toparlanma sağladı.

7DENİZ