Deniz Hukuku'nun bilinen isimlerinden Esenyel & Partners, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin kaleme aldığı yazıda, değişiklik kapsamında 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarının, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacağını belirtti.

Esenyel & Partners internet sayfasında yapılan değişiklikle ilgili yazı şöyle; 

Cep Telefonu Fiyatları Nasıl Değerlendirilmeli? Cep Telefonu Fiyatları Nasıl Değerlendirilmeli?

"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 30 Mart 2023 tarihinde kabul edilen 7446 Sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 9 2872 Sayılı Çevre Kanunu içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

TBMM tarafından kabul edilen 7446 Sayılı Kanunun gerekçesinde ise çevre kirliliğinin ve denizlerdeki kirliğinin günümüzde büyük bir sorun haline geldiği; bilim insanlarının da bu konuya sıklıkla dikkat çektiği, kirlilikle mücadeleye devam edilmesi gerektiği belirtilerek bu mücadelede idari para cezalarının hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda sunulan teklif TBMM tarafından 30 Mart 2023 tarihinde kabul edilmiş ve 7446 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 9.8.1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu madde 20 değişikliğe uğramıştır.

MADDE 2- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “10 Türk lirası” ibaresi “11,59 Türk lirası” şeklinde değiştirilmiş ve bendin birinci paragrafında yer alan “idarî para cezası verilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak yüzbin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüzbin groston esas alınarak idarî para cezası verilir.”

Bu değişiklik uyarınca artık, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacaktır. Daha somut biçimde ifade etmek gerekirse, değişiklikten sonra verilecek olan idari para cezalarında, yüzbin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları, yüzbin ton imiş gibi dikkate alınacak ve idari para cezası da buna göre hesaplanacaktır."

7DENİZ 

Editör: Haber Merkezi