Haber Detayı
08 Ekim 2014 - Çarşamba 08:52
 
Pet­rol fi­yat­la­rı İran ve Suu­di Ara­bis­tanʹı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di
Dünyadan Haberi
Pet­rol fi­yat­la­rı İran ve Suu­di Ara­bis­tanʹı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di

Son dö­nem­de ge­ri­le­yen pet­rol fi­yat­la­rı İran ve Suu­di Ara­bis­tanʹı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di. İran Su­ud­lu­la­rın As­ya pi­ya­sa­la­rı­na bir do­lar da­ha ucuz pet­rol sa­tı­şı­nı eleş­tir­di. İranʹdan Suudi Arabistanʹa ucuz petrol tepkisi İran, Suu­di Ara­bis­tanʹın As­ya pi­ya­sa­la­rın­da ucuz pet­rol sa­tı­şı­nı eleş­ti­re­rek pet­rol fi­yat­la­rı üze­rin­de bir ya­rı­şa gir­me­ye­ce­ği­ni du­yur­du. Mehr Ha­ber Ajan­sıʹnın ha­be­ri­ne gö­re, İran Mil­li Pet­rol Şir­ke­ti, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın düş­me­si ile bir­lik­te Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tüʹnün (OPEC) en bü­yük pet­rol üre­ti­ci­si ve ih­ra­cat­çı­sı olan Suu­di Ara­bis­tanʹın, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da pet­rol fi­yat­la­rı­nı va­ril ba­şı­na bir do­lar azalt­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Amaç Krem­linʹe bas­kı mı? İran Mil­li Pet­rol Şir­ke­ti yet­ki­li­si, ABDʹnin kü­re­sel ener­ji pa­za­rı uz­man­la­rı­nın, ˮSuu­di Ara­bis­tan, pet­rol re­zerv­le­ri­ni aşı­rı de­re­ce­de kul­la­na­rak dün­ya pet­rol fi­yat­la­rı­nı dü­şür­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı, pet­rol fi­yat­la­rı­nın dü­şü­rül­me­siy­le Be­yaz Sa­rayʹın Krem­li­n’­i da­ha faz­la ma­li bas­kı­ya uğ­rat­tı­ğıˮ de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. ARAMCO fiyat düşürüyor Ay­nı yet­ki­li bu ne­den­le Suu­di Ara­bis­tan ve AB­D’­nin or­tak pet­rol arıt­ma şir­ke­ti ARAM­COʹnun, pi­ya­sa­la­rın­da baş­la­tı­lan pet­rol fi­yat­la­rı dü­şü­şü­nü gün­de­me koy­du­ğu­nu söy­le­di. Pet­rol, 2 yı­lın en dü­şü­ğün­de Fedʹin fa­iz­le­ri bek­len­ti­ler­den ön­ce ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin söy­lem­le­ri ile di­ğer pa­ra bi­rim­le­ri ve em­ti­alar kar­şı­sın­da güç­le­nen do­la­rın bas­kı­sı, aza­lan je­opo­li­tik risk al­gı­sı ve ta­le­be yö­ne­lik en­di­şe­ler­le brent pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 91.53 do­lar ile 2012 Ha­zi­ranʹdan be­ri gör­dü­ğü en dü­şük se­vi­ye­ye ge­ri­le­di. Ener­ji fa­tu­ra­mı­zı yüz­de 6 azaltır Ziraat Yatırım Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, petrol fiyatlarındaki yüzde 10ʹluk düşüşün, Türkiyeʹnin enerji faturasına yüzde 6 oranında iyileşmeye yol açtığını söyledi. Yılmaz, ˮPetrol fiyatında varil başına 10 dolarlık gerilemenin, ülkenin yıllık enerji faturasına 3,5 milyar dolar katkısı olabilir. Enerji fiyatlarındaki gerileme sayesinde sene sonunda cari açık 45 milyar doların da altına inebilirˮ dedi. 7Deniz
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Pet­rol, fi­yat­la­rı, İran, ve, Suu­di, Ara­bis­tanʹı, kar­şı, kar­şı­ya, ge­tir­di,
Yorumlar
Haber Yazılımı